– En privateid skog kan alle ferdes i i Norge. Eller kan vi det?

- Annonse -spot_img

På de tjue årene jeg har bodd i min kommune Råde, har det skjedd en dramatisk nedbygging av matjord, flatehogst i nærskogområder og fortetting av strandsonen.

Naturen er blitt vesentlig forringet gjennom arealtap og stygge inngrep.

Snauhogst kan skje når som helst, også i mai/juni midt i hekke- og yngletida. Vi som ferdes i skogen har fredningsplikt overfor reir og hi, men skogeier kan gjøre hva hen vil. Tenk at det er lov å hogge i hekketida?!

Jord- og skogvern handler om mikrobiologi, vern av biologisk mangfold, herunder utrydningstruede arter, karbonlagring og flomdemping og mye mer. 

Vi vet at vi trenger matjorda vår. Den har brukt titusenvis, for ikke å si millioner, av år på å bearbeides til dyrkbar mark. Flytting av matjord har vist seg vanskelig. Da blir den ikke brukbar. Vi har lite matjord i Norge på grunn av landskapet vårt med mye fjell og vidde og ikke dyrkbare områder. 

Denne problemstillingen er særlig satt på spissen nå, når Europas kornkammer er i krig. Vi er langt fra selvforsynte når det gjelder mat i Norge. Den ligger nå på snaue 40 % korrigert for importfór.

Vi har en bondestand som er voldsomt subsidiert for å holde mathjulene i gang, til tross for så lav selvforsyningsgrad at vi knapt hadde merket det dersom alle bøndene la ned produksjonen og vi alle hadde handlet i Sverige. Forbrukerne betaler dyrt for å holde befolkningen spredt rundt det ganske land, og mellomleddene forsyner seg grovt av avansen. Vi gir over 30 milliarder kroner årlig direkte i subsidier, erstatninger, overføringer og stimuleringsmidler osv til landbruket. De har også tollvern og prissamarbeid, landbruket er unntatt CO2-avgift og inngår ikke i klimakvotemarkedet. Bønder får avgiftsfri diesel. Storfe og sau mottar de største summene pr kilo kjøtt, selv om klimagassutslippene er de høyeste. Mesteparten av landbruksstøtten premierer klimafiendtlig drift. Ingen land i verden subsidierer landbruket sitt så mye som Norge.

“Takken” er bønders og jegeres forvaltning – les misbruk – av våre felles naturressurser. Fruktene tilhører alle, jorden ingen, mente Rosseau. En privateid skog kan alle ferdes i i Norge. Allemannsretten er klar. Eller kan vi det? Når bonden tar hogstmaskinene fatt og meier ned hundremeterskogene i kulturlandskapet? Når folk jages ut av skogen hvor det foregår jakt og skogeierne betrakter viltet i sin skog som sitt privateide vilt? Jakt er for øvrig en stor biinntekt.

Skogbruksmetodene i Norge levnes liten ære av kronikkforfatteren. Ill.foto: Naturpress

Jakt og flatehogst går hardt utover de som lever i skogen, dyr, insekter og planter, men det går også utover de menneskene som ferdes i skogen, som får økt livskvalitet av å oppleve skog og natur og tilsvarende nedsatt livskvalitet av å vandre i flatehogsten til lyden av geværenes smell. Det meste av tømmeret eksporteres. EU vil faktisk forby flatehogst på grunn av alle klimagassutslippene som følge av det, samt de store naturskadene denne hogsten innebærer. Ikke Norge, nei, her hogges det som aldri før.

Jeg flyttet på landet for å ha gangavstand til stranda, havet og skogen. Nå er det det bare to steder vi kan komme ned til strandsonen her uten å bli jaget eller klatre over et stengsel. Overalt ellers er det bygd til og gjerdet inn, og fri ferdsel er vanskeliggjort. Jeg må gjennom flere flatehogstfelt hvis jeg skal gå tur i nær “skogen”. Det gjør meg bare trist.  

Jeg vet ikke om min kommune er verst i klassen, eller om den føyer seg inn i rekken av kommuner i Norge som ikke ivaretar ville dyr og natur. Det er pengene som rår. Klingende mynt i kommunekassa når det gis byggetillatelser i kystsonen, når skogen hogges ned, matjord bygges til og jaktlisensene sitter løst.

Natur kan ikke måles i penger, det har en verdi i seg selv, den er uerstattelig, umistelig, også for oss mennesker. Alle vi som føler på sterk natursorg og sinne når vi ser at naturen rundt oss forringes og forsvinner bit for bit, vi lurer vel på om loven ikke gjelder for alle. 

Jakt og flatehogst går hardt utover de som lever i skogen, dyr, insekter og planter, men det går også utover de menneskene som ferdes i skogen

Hva med Naturmangfoldslovens § 15:  – Høsting og annet uttak av naturlig viltlevende dyr…ved enhver aktivitet skal unødig skade og lidelse på viltlevende dyr og deres reir, bo eller hi unngås…høsting…er tillatt så langt det ikke truer overlevelse av den aktuelle bestanden…høsting kan bare tillates når best tilgjengelig dokumentasjon tilsier at arten produserer et høstingsverdig overskudd. 

Og i Naturmangfoldlovens § 18 c: Kongen kan tillate uttak av vilt for…å ivareta allmenne helse- og sikkerhetshensyn eller andre offentlige interesser av vesentlig betydning. 

Denne siste endringen av loven kom i 2021 og er en ytterligere uthuling av loven, til forverring av ville dyrs beskyttelse. Og hva med oss som lider av at dyr og natur blir jaktet og høstet? Hva med vår allmenne helse og sikkerhet – er den ikke av vesentlig betydning? At vi sørger over at vi nå har ca 20 (!) helnorske ulver igjen – er det ikke av offentlig interesse å ta vare på rødlistede arter og natur? Fordi de har en verdi i seg selv?

Kommunene våre avspeiler dessverre naturfiendtlige holdninger også på høyere politisk nivå. Vårt Storting og regjering aksepterer dette og oppmuntrer til det: Hele Norge skal tas i bruk; større bruk av utmarksbeite, nedbygging av fjellheimen, hogging i uberørt, verneverdig skog. Ville dyr trenger habitater for å leve. Disse blir spist opp av vår grådighetskultur. Utrydningstruede, fredete arter blir jaktet aktivt på med statens velsignelse.

Hvor er politikerne som kan stoppe dette? Hvor er pressen? Hvor er miljøbevegelsen? Naturvernorganisasjonene? Hvor er kjendisene, kulturaktørene, kunstnerne, mediefolkene som kan fronte dette? Hvor er alle de som burde stå på barrikadene for å stoppe raseringen av naturen? Hvor er alle oss som sørger og gråter mellom trestubbene over at vi sager av den greina vi sitter på? Hvor er vi? Hvorfor skjer dette uten at 5 millioner nordmenn går ut i gatene med gule refleksvester og skriker NEI? 

Sitter vi bare hjemme og glor på kjendisfarmen, handlingslammet, ute av stand til å gjøre annet enn å sørge passivt over den umistelige naturen som allerede er mistet og som forsvinner i rekordtempo, ikke bare i Asia, Afrika og Latin-Amerika og andre steder, men her, i Norge, utenfor vår egen stuedør? Er det bare sorgen? 


 
Ida Skjerden
+ posts

Dyre- og naturverner, psykolog og styremedlem i Aktivt Rovdyrvern.

- Annonse -

Lignende artikler

Delta i debatten

- Annonse -

Instagram

Mest lest nå